บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง23102 การงานอาชีพ 6
เรื่อง
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

แนะนำรายวิชา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ตัวชี้วัด ง 2.1 (ม.3/1) อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

ง 2.1 (ม.3/2) วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ง23102 การงานอาชีพ 6 ประเภท รายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษาความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตามลำดับขั้นตอน ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีการทำงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดการอาชีพ และแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคตให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความสนใจของตนเองสามารถจัดการและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความเสียสละและตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล และสามารถบอกแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน2.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด มาตรฐาน ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 ,

รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด